Antwoorden Vreemdelingendetentiequiz

1. Het woord ‘detentie’ betekent:
d) opsluiting/gevangenzetting
Hoewel ‘detentie’ gevangenzetting betekent (van het Latijnse detineo: vasthouden; boeien). Vreemdelingendetentie is de vrijheidsontneming van irreguliere migranten en asielzoekers. Ze zitten niet vast omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, maar ze wachten op de behandeling van hun asielverzoek of op uitzetting. 

2. Vluchtelingen hebben recht op veiligheid en een goede behandeling
c) omdat het een mensenrecht is
Asielrecht is een mensenrecht, evenals het recht op vrijwaring van onmenselijke behandeling, maar dat is slechts de weerslag van de overtuiging dat kwetsbare mensen onze bescherming en gastvrijheid verdienen, zoals ook in de Nederlandse wet veelvuldig is vastgelegd. Nederland heeft al sinds de zestiende eeuw een reputatie van gastvrijheid voor vervolgden (Joden, Hugenoten, vrijdenkers), maar heeft die reputatie ook regelmatig gelogenstraft (terugsturen van vluchtelingen uit Duitsland in de jaren dertig).

3. Vreemdelingendetentie is bedoeld
c) als middel om mensen uit ons land te zetten
Hoewel vreemdelingendetentie officieel een administratieve maatregel is om de uitzetting van vreemdelingen mogelijk te maken, heeft het ook als effect dat illegaal verblijf wordt afgestraft en mensen worden afgeschrikt van het zoeken van asiel in Nederland. Nederland sluit jaarlijks zo'n 6.000 vreemdelingen zonder verblijfsrecht op.

4.Nederland gebruikt vreemdelingendetentie
a) meer dan in de ons omringende landen
In de omringende landen worden vreemdelingen niet zo snel en in het algemeen korter gedetineerd dan in Nederland. In Nederland gemiddeld 97 dagen (in 2009, in 2011 gedaald tot 76), in België 23, Duitsland 42, Finland 24, Denemarken 47 dagen. Frankrijk heeft een maximum van 32 dagen en Spanje een maximum van 60 dagen (alle overige cijfers van 2009)

5. In vreemdelingendetentie worden mensen
a) soberder behandeld dan in gewone gevangenissen
Hoewel vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel geen criminelen zijn (al is er een voorstel ‘illegaliteit’ strafbaar te stellen), is het regime niet alleen vergelijkbaar aan dat voor criminelen (verbod op communicatie via mobiele telefoon en veelvuldige visitatie), maar zijn er ook nog aanvullende beperkingen die alleen gelden voor vreemdelingen in detentie: geen of zeer beperkt recht op zinvolle activiteit, studie of werk.

6. Wie komen er in aanmerking voor vreemdelingendetentie
a) illegalen
b) uitgeprocedeerde asielzoekers
c) toeristen
Iedereen die, om wat voor redenen ook, zonder geldige verblijfstitel in Nederland is, kan in vreemdelingendetentie worden gezet, mocht dat nodig geacht worden voor uitzetting. Soms overkomt dat ook toeristen.

7. Als je in vreemdelingendetentie bent
a) word je 16 uur per dag opgesloten in een tweepersoonscel
b) word je bij binnenkomst en soms bij overplaatsing naar een ander centrum gevisiteerd (je moet je uitkleden en drie kniebuigingen maken om te kijken of je misschien drugs o.i.d. bij je hebt)
c) kun je handboeien om krijgen als je naar het ziekenhuis moet (ook als je zwanger bent)
d) mag je niet werken of studeren (zoals gewone gedetineerden)
Dit is allemaal waar, Ook kwetsbare mensen zoals kinderen, slachtoffers van marteling of mensenhandel, ouderen, zieken en zwangere vrouwen kunnen in vreemdelingendetentie worden geplaatst. Zij hebben meer nog te lijden onder detentie en lopen extra gezondheidsrisico's.

8. Kun je alternatieven noemen voor vreemdelingendetentie?
Meldingsplicht (met regelmatige tussenpozen moet de vreemdeling zich melden bij een politiebureau, gemeentelijke dienst, etc.), mensen kunnen zich garant stellen voor het niet onderduiken van vreemdelingen, maar ook kunnen, zoals in België, gezinnen met minderjarige kinderen worden opgevangen in open woonunits.
Ook het detentieregime kan anders. Een goed voorbeeld zijn de Zweedse detentiecentra. De centra daar zijn er kleinschalig (ongeveer 25 mensen per centrum). Mensen verblijven in ommuurd gebouw, maar binnenin dat centrum kunnen ze zich vrij bewegen, ze worden niet op gesloten in cellen. Zij mogen hun mobiel houden. Zij hebben toegang tot sociale media via internet, zodat zij ook in staat gesteld worden aan hun terugkeer te werken en contact kunnen leggen met mensen in hun land van terugkeer.

 

24 bijzondere momenten uit de geschiedenis van Amnesty Nijmegen

Sociale Media

whats amnesty nijmegen facebook-eigenlogo vrouwenrechtengroep facebook

instagram instagram

Dit zijn wij

amnestynijmegen3

Amnesty International Nijmegen draagt d.m.v. (eigen) acties haar steentje bij aan de bewustwording en de naleving van de mensenrechten in binnen- en buitenland.

Login Form